Szukaj

Regulamin
R E G U L A M I N&1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego MOOIO;

4. Sklep internetowy MOOIO – serwis internetowy dostępny pod www.mooio.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MOOIO a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

&2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.lazymonkey.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod www.mooio.pl, prowadzony jest przez MOOIO z siedzibą w 01-793 Warszawa ul. Rydygiera 8, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 5472134710, REGON 384110857.

2.4. Niniejszy Regulamin określa:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) przeglądarka internetowa typu Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari

b) aktywne konto poczty elektronicznej

c) dostępu do internetu

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mooio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

&3 ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Sklep MOOIO może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez sklep MOOIO za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię MOOIO.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody MOOIO.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

&4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.mooio.pl, dokonać wyboru produktu/produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MOOIO umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający przyjęcie Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z regulaminem.

&5 DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz Europy i Reszty Świata i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy opisane są w menu sklepu www.mooio.pl w zakładce “DOSTAWA”. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 21 dni licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.mooio.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

&6 PŁATNOŚCI

6.1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

- przelewem na numery rachunek bankowy:

MOOIO

mBank 67114020040000320279084161


- płatność kartami:
- płatności: Przelewy 24h, Płatności PayU

- za pobraniem

6.3. Bezpieczeństwo płatności online zapewnia Blue Media S.A.

&7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas drogą elektroniczną email: mooio.office@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Następnie wypełnić formularz odstąpienia od umowy lub wymiany dostępny na naszej stronie internetowej i przesłać wraz z produktem na adres siedziby marki.

7.4. Klient pokrywa koszty wysyłki związanej ze zwrotem lub wymianą.

7.5. Akceptujemy tylko zwroty w formie wysyłki, nie ma możliwości zwrotu osobistego.

7.6. Zwrotom nie podlegają produkty spersonalizowane.

&8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym została do nas dostarczona przesyłka zawierająca zwrócony produkt . Zwrotu płatności dokonamy na wskazany w formularzu zwrotu nr konta. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na nasz adres nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 30 dni.

Informujemy, że zwrotowi lub wymianie nie podlegają produkty, które noszą ślady użytkowania oraz mają usuniętą metkę cenową.&8 REKLAMACJA

8.1. MOOIO jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mooio.office@gmail.com. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. MOOIO jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

8.4. MOOIO podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

8.5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MOOIO o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

8.6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie pod adres mooio.office@gmail.com

8.7. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

8.8. MOOIO zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

&10 PRAWA AUTORSKIE

10.1. Wszystkie projekty, produkty, opisy i zdjęcia prezentowane w sklepie MOOIO są własnością MOOIO i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane i używane do celów handlowych czy prezentacji na innych stronach internetowych, bez zgody właściciela sklepu www.mooio.pl

10.2. Logo MOOIO i wszelkie wzory projektów oraz produktów, na stronie www.mooio.pl są własnością marki MOOIO. Wszelkie prawa autorskie, osobiste i majątkowe do elementów wymienionych w punkcie XI 10.1 oraz 10.2 niniejszego Regulaminu sklepu są zastrzeżone.

10.3. Projekt MY NAME IS WOMAN, nazwa MY NAME IS WOMAN oraz wszelkie działania związane z projektem (m.in. projekty t-shirtów MY NAME IS WOMAN , bluz MY NAME IS WOMAN , toreb MY NAME IS WOMAN , gadżetów MY NAME IS WOMAN , itd.) zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

&11 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego www.mooio.pl w związku z zakupami jest MOOIO.

11 .2. Dane osobowe wykorzystywane są w celach realizacji umów sprzedaży, z związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta oraz w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

11 .3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133, Poz. 883 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. Nr 144, Poz. 1204 z późn. zm.).

11 .4. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzonych danych:

- w trakcie składania zamówienia, do momentu złożenia Zamówienia, Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym www.mooio.pl mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

- weryfikacji danych lub korekty zamówienia można również dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail do MOOIO na adres mooio.office@gmail.com

- klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

10.5. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sprzedawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

- utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.

- utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

- treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemami teleinformatycznym sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

11.5. Do automatyzacji newsletterów używamy platformy MailChimp. Przez zapisanie się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych osobowych do MailChimp, zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem.

11.6. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. Dane osobowe będą przechowywane do dnia wygaśnięcia wszelkich roszczeń pomiędzy sklepem a Kupującym. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie umowy na rzecz Kupującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia posiadanie konta Użytkownika i dokonywanie zakupów poprzez sklep. Jeżeli zostanie zaznaczony drugi checkbox, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Podanie danych osobowych w tym celu jest dobrowolne, jednakże brak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie wiadomości od nas. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia wypisania się Kupującego z newslettera.

Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Kupujący posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, firmom kurierskim, księgowości.

&12 ZMIANA REGULAMINU

12.1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail

12.2. Jeżeli w czasie w jakim upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie nie są możliwe.

12.3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

12.4. Zamówienie złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulamin.

&13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MOOIO a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy MOOIO a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę MOOIO.

Warszawa, 20.02.2016 r. z wniesionymi poprawkami w dniu 24.05.2018 r. w związku z wprowadzeniem nowych przepisów o Ochronie danych osobowych i Polityce prywatności (RODO) oraz 06.05.2019 r., w związku z rebrandingiem marki - zmianą nazwy oraz znaku graficznego. Pozostałe dane nie ulegają zmianie.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów

Cena zestawu: %bundleSum%
Anuluj